Wǒ ALL ABOUT ME

Nǐ hǎo。

Wǒ jiào Brent。

Wǒ xìng Roschke。

Wǒ shí suì。

Wǒ shì nán hái。

Wǒ de jiā yǒu sì kǒu rén。

Wǒ zài xiāng gǎng jiā ná dà guó jì xué xiào shàng xué。

Wǒ xǐ huan lǜ sè。

My SMART goal is to read Chinese characters without pinyin by the end of the year. I will practice reading Chinese characters at least 10 minutes a day. I will make a checklist to keep tracking my Chines reading time.

Add a Comment

Skip to toolbar