G1 MFL Home learning Nov 22

Review Learnt target phrases:

  • 在山上玩 zài shān shàng wán (play on the mountain)
  • 一只白色的小兔子 yī zhī bái sè de xiǎo tù (a little white rabbit)
  • 绿色的石头 lǜ sè de shí tou (green  rock)
  • 一只大乌龟 yī zhī dà wū guì (a big turtle)
  • 在睡觉  zài shuì jiào (is sleeping)